Η εταιρεία μας

Στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του άρθρου 13 του νόμου 3908/2011 εντάσσονται επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης που αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων – κοινών δράσεων, οι οποίες μεμονωμένες ή συνδυαστικά, είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, ή συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα σχήματα συνέργειας – δικτύωσης οφείλουν να έχουν ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας τομείς ή κλάδους της Οικονομίας που ενισχύονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3908/2011.

Η KED PARTNERS IKE παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επενδυτικού χαρακτήρα για την εξασφάλιση της υψηλής απόδοσης και συμβουλευτικού για την βέλτιστη διαχείριση των έργων που αναλαμβάνει και προσφέρει την απαραίτητη τεχνογνωσία στην επιχείρηση σας.