Λογιστικές Υπηρεσίες

  • Τήρηση βιβλίων εταιριών όλων των κατηγοριών στην έδρα της επιχείρησης ή στα γραφεία μας.
  • Οργάνωση-Εκπαίδευση και Επίβλεψη Λογιστηρίων.
  • Οργάνωση-Εκπαίδευση προσωπικού Μηχανογραφικής τήρησης Λογιστηρίου και εμπορικού τμήματος.
  • Έκδοση μισθοδοσίας , Κάλυψη εργατικών θεμάτων.
  • Ενημέρωση και κάλυψη θεμάτων εργατικού δικαίου και αντίστοιχης νομοθεσίας.
  • Κάλυψη όλων των αναγκών-ενεργειών επικοινωνίας και διεκπεραίωσης εργασιών της επιχείρησης με όλους τους φορείς Δημοσίου.