Στρατηγικός & Επαγγελματικός Σχεδιασμός

  • Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου (Business Plan)
  • Καθορισμός Οράματος και Αποστολής, Στρατηγικές καθοδηγητικές αξίες (Key Strategic Value Drivers), Επίπεδο απόδοσης (Performance Level), Στρατηγικές πράξεις και πρωτοβουλίες (Strategic actions &I nitiatives)
  • Προσδιορισμός δεικτών για την παρακολούθηση της απόδοσης (Key Performance Indicators)
  • Μεθοδολογία Balanced Scorecard – Ανάπτυξη Χάρτη Στρατηγικής (Strategy Maps)
  • Σχεδιασμός και Εφαρμογή Δράσεων Αλλαγής Κουλτούρας (Προσανατολισμός στον Πελάτη, Ομαδική Εργασία, Προσανατολισμός στην Ποιότητα)